Velkommen til PSYKOLOG JYTTE BERG, Algade 44, 1. Sal, 9000 Aalborg

Du ønskes velkommen til et terapiforløb her hos mig.

Her har jeg valgt at samle en række forskellige informationer, som kan være lidt vanskelige at holde rede på.

Hvor er jeg?

Du finder indgangen til klinikken i tårnet til venstre for fordøren til Det Gamle Posthus. Der er skilt ved gadedøren og i gangen på 1. sal, hvor du kan sætte dig på en af ventepladserne, til jeg henter dig.

Dansk Psykologforenings anbefalinger

Nedenstående retningslinjer, bl.a. om afbud og betaling, følger anbefalinger udstedt af Dansk Psykologforening.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes til Danmark elektronisk. Der er et tilskud på ca. 200 kr. pr. samtale. Du kan også vælge selv at sende regningerne til Sygeforsikringen Danmark.

Samtaler uden henvisning

Prisen for en samtale uden henvisning fremgår af min hjemmeside.

Det kan betale sig at undersøge, om du har en privat forsikring, der kan betale for dine psykologsamtaler. Forsikringsselskaber har forskellige retningslinjer, og du må selv undersøge, om du er dækket.

Nogle har en Sundhedsforsikring eller et Falck abonnement, der dækker psykolog-behandling. Det kan også være, at din arbejdsplads har en Sundhedsforsikring, du er dækket af.

Samtaler med henvisning (Sygesikringen)

En sygesikringshenvisning giver ret til 12 samtaler hos en psykolog efter eget valg. Henvisningen kan gives i op til et halvt år efter den udløsende begivenhed, med mulighed for dispensation i op til 1 år. Du skal dog have bestilt en samtale med en psykolog senest 1 måned efter, at du har modtaget henvisningen.

Egenbetaling

Sygesikringen betaler en del af samtalens pris, og man betaler selv ca. 460 kroner for den 1. samtale og derefter ca. 360 kroner for hver af de efterfølgende samtaler.

Priserne reguleres to gange årligt, 1. april og 1. oktober.

Der er andre priser, hvis der er to eller flere med til samtalen. Du kan få oplysning af mig om de priser, der er gældende her, eller se dem på min hjemmeside.

Du skal betale kontant ved hver samtale, med kontanter eller med MobilePay. Du skal betale, inden du forlader klinikken.

Har du en aftale om, at fx Socialforvaltning betaler for samtalerne, er det dit ansvar at medbringe skriftlig dokumentation til mig om det.

Efter aftale kan jeg sende regningen direkte til betaleren.

Indtil du har dokumentation fra en anden betaler, skal du selv lægge ud.

Samtaler

En samtale varer i alt 45 minutter, så ved du, hvornår du er færdig og kan bruge det i forhold til evt. parkering.

Afbud

Afbud til en samtale skal meddeles på SMS senest dagen før kl. 16.00.

Melder du afbud senere, kommer du til at betale et udeblivelseshonorar, da jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale.

Udeblivelseshonoraret svarer til egenbetalingen.

Du mister ikke samtalen i forhold til din ret til i alt 12 samtaler pr. henvisning.

I forhold til privat forsikring er der forskellige regler, og derfor vil det som hovedregel være dig, som betaler mig og efterfølgende selv sørger for at få refunderet dit udlæg fra forsikringsselskabet.

Ved rykkerskrivelse for manglende betaling betales rykkergebyr på 100 kroner. Så det kan betale sig at melde afbud i god tid.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt om indholdet i samtalerne, men oplysningspligt, hvis jeg bliver bekendt med, at en person vil gøre skade på sig selv eller andre.

Undtaget herfra er børn, hvor jeg er forpligtet til at videregive informationer om vilkår for børn, der antages at være ulovlige. Herunder omsorgssvigt og krænkelser.

For at jeg kan orientere din læge, når du starter på, og når du afslutter psykologsamtalerne, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder på Adelgade, ved Gåsepigen på Stengade, i den nye parkeringskælder under Budolfi Plads med indkørsel fra Vingårdsgade eller i Sallings P-hus med indkørsel fra Nytorv.

Databeskyttelse (EU`s persondataforordning)

Som databehandler skal jeg behandle og opbevare dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

De data, der indsamles i klinikken under samtaleforløbet, er således kun de data, der er relevante for at kunne sikre dig et optimalt samtaleforløb. Ved samtaleforløbets start beder jeg dig underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

Med erklæringen giver du dit samtykke til, at jeg må indhente og behandle personfølsomme oplysninger om dig i det omfang, det er relevant og nødvendigt i forhold til behandling og journalføring, samt til opbevaring af dine oplysninger. Det kan være relevant af indhente oplysninger fra dig selv, egen læge, kommune eller forsikringsnetværk – afhængig af hvilken problematik, der skal belyses. Ligeledes kan det være relevant, at jeg videregiver personfølsomme oplysninger i forbindelse med lægehenvisning, ansøgning om flere timer til forsikringsselskaber, samt hvis der bliver anmodet om status/vurdering fra kommune/offentlige myndigheder (de skal dog også have din underskrift for at kunne indhente oplysninger).

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalisering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Sundhedsloven og BEK nr. 567 af 19.05.2017) som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning.

Ifølge lovgivningen (Sundhedslovens § 15, jvnf. stk. 5 og BEK nr 567 af 19.05.2017 § 6) har jeg som autoriseret psykolog pligt til at opbevare din journal (mine journalnotater) i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Du har dog ret til at få slettet andre persondata, fx oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser o.l. ved forløbets afslutning.

Når der er gået 5 år, efter at forløbet er afsluttet, vil alle data i din journal blive destrueret via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et aflåst journalskab eller i sikret klienthåndteringsprogram (ClinicCare).

Klage

Hvis du i forløbet oplever forhold, som du er utilfreds med, opfordrer jeg dig til at sige det til mig, så vi kan løse evt. problemer med en dialog.

Oplever du en utilsigtet hændelse, kan du indberette via www.dpsd.dk.

Hvis du efter det stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Dansk Psykologforening.

Venlig hilsen

Jytte Berg